Katarzyna Jankowska

jankowska

Magister inżynier Ochrony środowiska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – MSAP), jest w firmie KOEKSPERT S.C. odpowiedzialna głównie za projekty inwestycyjne, w tym analizy techniczne inwestycji i analizy oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz projekty badawczo-rozwojowe.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, jako współwykonawca dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby projektów budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków, systemów zagospodarowania odpadów i systemów transportowych, finansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz jako specjalista pomocy technicznej przy realizacji projektów uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

Zajmuje się ponadto przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych związanych z przedsięwzięciami innowacyjnymi, a szczególnie Jej bliska tematyka to projekty związane z ekologią, ochroną środowiska, ochroną przyrody, rolnictwem, innowacjami w dziedzinie ekologii i energetyki.

Poza wnioskami o dofinansowanie, studiami wykonalności, biznesplanami, sporządza raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, świadczy doradztwo i prowadzi szkolenia z zakresu procedur ocen oddziaływania na środowisko i przepisów prawa związanego z ochroną środowiska, w tym również szkolenia o tematyce ekologicznej, przyrodniczej i rolniczej dla dzieci, kampanie edukacyjne, konsultacje społeczne na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć.

Obecnie związana jest z grupą kapitałową Advanced Financial Services S.A. – ICTM Sp. z o.o. – ESKA Holding Sp. z o.o., świadcząc dla niej doradztwo gospodarcze.

Handcrafted by Bebel

top