OFERTAby admin

tlo

KOEKSPERT S.C. jest dynamicznie rozwijającą się firmą konsultingową, świadczącą usługi względem Jednostek Samorządu Terytorialnego, Przedsiębiorstw i Osób Fizycznych, na obszarze całej Polski w zakresie:

- Przygotowania wniosków o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych wraz ze studiami wykonalności, w tym wniosków na projekty infrastrukturalne, projektów badawczo-rozwojowych (m.in. konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PO Innowacyjna Gospodarka), szczególnie z zakresu innowacji w ochronie środowiska, projektów szkolnictwa wyższego (m.in. IV Priorytet PO Kapitał Ludzki),
– Przygotowania biznes planów na rozpoczęcie działalności gospodarczych, jak również dla celów pozyskania kredytów bankowych,
– Przygotowania wszelkich analiz finansowo-ekonomicznych oraz bieżącego wsparcia dla podmiotów publicznych i prywatnych spółek prawa handlowego,
– Świadczenia szeregu usług dla jednostek sektora finansów publicznych, spółek komunalnych oraz MMŚP z zakresu doradztwa na etapie wdrażania inwestycji, monitoringu osiągania rezultatów i rozliczania finansowego realizowanych projektów,
– Sporządzania raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, materiałów do określenia warunków prowadzenia robót, analiz wydanej dokumentacji OOŚ,
– Wykonywania operatów wodnoprawnych,
– Sporządzania charakterystyk energetycznych budynków oraz wydawania świadectw energetycznych,
– Doradztwa w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
– Realizacji szkoleń m.in. z zakresu przygotowania biznes planów na rozpoczęcie działalności gospodarczej, analiz finansowych i ekonomicznych, zamówień publicznych, procedur ocen oddziaływania na środowisko i przepisów prawa związanego z ochroną środowiska, w tym również szkolenia o tematyce ekologicznej, przyrodniczej i rolniczej dla dzieci.

Gwarantujemy:
– Wysoką jakość wykonywanych usług przy zachowaniu konkurencyjnych cen, potwierdzoną referencjami i dużą skutecznością w pozyskiwaniu dotacji,
– Krótkie terminy realizacji zleceń,
– Nastawienie na efekt przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości potencjalnego zleceniodawcy w zakresie realizacji zamierzonych celów,
– Zaangażowanie, dyspozycyjność, profesjonalizm, przyjazną atmosferę współpracy ukierunkowanej na sukces.

Wspólnicy posiadają bogate doświadczenie zawodowe w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, w tym na duże inwestycyjne projekty np. budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków, systemów zagospodarowania odpadów i systemów transportowych finansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na projekty dla szkolnictwa wyższego w ramach IV Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekty o wysokim potencjale innowacyjnym (finansowane w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) oraz inne.

Handcrafted by Bebel

top